Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA KOD KUPOPRODAJE NEKRETNINA
Članak 1. 1.1. 
Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ( „NN“ br. 107/07., „NN“ br. 144/12) Agencija za promet nekretnina "Liburnia" donosi navedene Opće uvjete poslovanja. Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između obrta za promet nekretninama Liburnia kao agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe ( u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s Posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju. Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca. Nalogodavac sklapanjem Ugovora o posredovanju potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta.
Članak 2. 2.1. 
Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja: - Posrednik u prometu nekretnina – Agencija za posredovanje u prometu nekretnina "Liburnia" sa sjedištem u Rijeci, Dobriše Cesarića 28, OIB 23883717718, koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u promu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik). - Nalogodavac - fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Nalogodavac). - Posredovanje u prometu nekretnina - radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, najmu, zakupu i dr. - Nekretnine - čestice zemljišne površine zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. - Treća osoba – osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina. - Posrednička naknada – iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja. 

PONUDA NEKRETNINA 
Članak 3. 3.1. 
Ponuda Posrednika temelji se na podacima koje zaprimimo usmenim ili pismenim putem od strane nalogodavca. Zadržavamo mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, te mogućnost da je nekretnina već prethodno prodana, iznajmljena ili je vlasnik odustao od prodaje, te Posrednik za to ne odgovara. 
3.2. Naše ponude i obavijesti nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. Ukoliko je primatelju naše ponude već poznata nekretnina koja mu je ponuđena, obavezan nas je bez odgode o tome odmah obavijestiti. 

CIJENA NEKRETNINE 
Članak 4. 4.1. 
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna. 

UGOVOR O POSREDOVANJU 
Članak 5. 5.1. 
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu i osnivanju određenog prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu kada taj pravni posao bude sklopljen. 
5.2. Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i u pisanom obliku. Rok trajanja Ugovora o posredovanju se može odrediti pojedinačno u svakom slučaju posredovanja, te se može sporazumom stranaka više puta produžiti. 
5.3. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je sklopljen na određeno razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci. 
5.4. Nalogodavac i Posrednik dužni su jedan drugome otkazati Ugovor o posredovanju najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja. Ugovor se otkazuje u pisanom obliku. Ukoliko Nalogodavac ili Posrednik ne otkažu ugovor o posredovanju u navedenom otkaznom roku, ugovor se smatra prešutno produženim na isti rok na koji je prvotno sklopljen. Posrednik i Nalogodavac mogu u slučaju produljenog trajanja ugovora u bilo koje doba otkazati Ugovor. Ugovor se može samo jedanput prešutno produžiti. Ako bi Nalogodavac i Posrednik željeli produžiti ugovor, potrebno je sklopiti novi Ugovor o posredovanju. 
5.5. U Ugovoru o posredovanju moraju biti točno i istinito navedeni bitni podaci o Posredniku, Nalogodavcu, podaci za prodaju/kupnju/zakup/najam, vrsti i bitnom sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kada Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja usluge u vezi s poslom koji je predmet poslovanja. 
5.6. Posrednik može odbiti sklopiti ugovor o posredovanju s Nalogodavcem na temelju svoje slobodne procjene, a osobito u bilo kojem od sljedećih slučajeva: - ako je Nalogodavac maloljetna fizička osoba koja u bilo kojem opsegu ima ograničenu poslovnu sposobnost, a nema potrebno odobrenje zakonskog zastupnika, - ako postoji osnovana sumnja da dani podaci u vezi identiteta fizičke ili pravne osobe, te njenoj pravnoj i poslovnoj sposobnosti ili ovlastima o zastupanju nisu istiniti odnosno ako postoji osnovana sumnja da dani podaci vezani za nekretninu nisu istiniti. 

OBVEZE POSREDNIKA 
Članak 6. 6.1.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće: - nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla, - upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili pravima trećih na nekretninu, - obaviti potrebne radnje radi predstavljanja ( prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove, - omogućiti pregled nekretnina, - posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao, - čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje, - ako je predmet sklapanju ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište, - obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu trebaju biti poznate. 
6.2. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom ( fizičkom ili pravnom) glede pregovaranja za sklapanje posredovanog posla ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje posredovanog posla, a naročito u bilo kojem od ovih slučajeva: - neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine - organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla - Nalogodavcu priopćio ime ili broj telefona treće osobe ovlaštene za sklapanje posredovanog posla ili je trećoj osobi priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine i/ili podatak o Nalogodavcu. 
6.3. Posrednik može iznimno u ime i za račun Nalogodavca zastupati i zaključiti posredovani ugovor, samo ako je Nalogodavac za to izdao posebnu punomoć. 

OBVEZE NALOGODAVCA KAO PRODAVETELJA/ ZAKUPODAVCA/NAJMODAVCA 
Članak 7. 7.1. 
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obavljati osobito sljedeće: - obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, - dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, - osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine, - nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno, - samo ako je izričito ugovoreno, nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koji prelaze uobičajene troškove posredovanja, - obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama vezanim za posao za koji je ovlastio Posrednika, - Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik pronašao, niti zaključiti pravni posao, a odredba kojom je dogovoreno drugačije je ništava. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako pri tome ne postupi u dobroj vjeri, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke Naknade. Ostvarivanje prava na naknadu ukoliko dođe do zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao između Nalogodavca i treće osobe, Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu. - Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla. 

OBVEZE NALOGODAVCA KAO KUPCA/ZAKUPCA/NAJMOPRIMCA 
Članak 8. 8.1. 
Nalogodavac se potpisivanjem Ugovora o posredovanju kao kupac/zakupac/najmoprimac obvezuje da će, osim primjenjivih obveza iz čl. 7., obavijestiti Posrednika o svim nastalim promjenama koje su bitne za sklapanje kupoprodajnog ili drugog pravnog posla kao što su npr. promjena okolnosti vezano za platežnu mogućnost, želja i potreba vezano za vrstu ili veličinu nekretnine, cijenu i sl. 

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE 
Članak 9. 9.1. 
Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivom posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
9.2. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u iznosu kao da je Posrednik posredovao ili stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao, a što će se prilikom sklapanja Ugovora o isključivom posredovanju ugovoriti. 
9.3. Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti naknadu u cijelosti.

POSREDNIČKA NAKNADA 
Članak 10. 10.1. 
Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom o posredovanju. 
10.2. Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u Čl. 6. Općih uvjeta. 
10.3. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene Čl. 6. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena 
posredničke satnice iznosi 250,00 kn. 
10.4. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene Čl. 6. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji. 
10.5. Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost. 
10.6. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje Predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni Ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta, koje ugovorne strane međusobno zaključe Predugovor ili konačni Ugovor.
10.7. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni Ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog Ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog Predugovorom za sklapanje glavnog Ugovora. 
10.8. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog Ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja Ugovora o kupoprodaji. 
10.9. Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio Predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio Ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog Ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim Ugovorom o posredovanju. 
10.10. Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja. 
10.11. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je: - neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, - organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, - Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. 
10.12. Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju. 
10.13. Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu. 
10.14. Na iznos posredničke naknade obračunava se PDV po zakonski propisanoj stopi.

CJENIK 
Članak 11. 
Cjenik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje , zamjene, zakupa, iznajmljivanja nekretnina i ugovoreni troškovi: 
KUPOPRODAJA : Provizija se naplaćuje u postocima od ukupno postignutog iznosa kupoprodaje 6-10%. 
PRODAJA : Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine ( naplaćuje se od prodavatelja) 3-5 % 
KUPNJA : Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 3-5 % ZAMJENA Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom. 3-5 % 
ZAKUP I NAJAM IZNAJMLJIVANJE ILI DAVANJE U ZAKUP : Provizija se naplaćuje od najmodavca i zakupodavca Postotak od mjesečne najamnine ili zakupnine (jednokratno) 100 % - za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci 150% minimalno - za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i više. 
UNAJMLJIVANJE ILI UZIMANJE U ZAKUP : Provizija od najmoprimca ili zakupnika Postotak od mjesečne najamnine ili zakupnine (jednokratno) 100 % - za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci ili neodređeno 150% minimalno - za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i više. PDV nije uključen u cijenu, te se on sukladno važećim propisima, obračunava i plaća povrh iznosa koji su navedeni u Općim uvjetima. 

TROŠKOVI POSREDNIKA 
Članak 12. 
12.1. Nalogodavac i treće osobe snose troškove upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom ishođenja potrebne vlasničke i druge dokumentacije koji su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet, uknjižbe vlasničkog prava u zemljišne knjige, sastavljanje Ugovora i dokumenata u obliku javnobilježničkih akata, sudske pristojbe za prijenos i brisanje i uknjižbe hipoteke, brisanje zabilježbi u Zemljišnim knjigama, prevođenja na strane jezike Predugovora, Ugovora, te ostale dokumentacije u slučajevima kada su Nalogodavci ili treće osobe strani državljani, odvjetničke usluge ukoliko Nalogodavac ili treća osoba angažira odvjetnika po svom izboru, bez obzira dali je i to ugovoreno ili nije, na što je isto dužan upozoriti potencijalnog Nalogodavca prilikom potpisivanja Ugovora o posredovanju. 
12.2. Nalogodavac i treća osoba nadoknađuju Posredniku u predhodnom stavku navedene troškove u iznosu stvarno uloženih sredstava koje Posrednik prema Nalogodavcu ili trećoj osobi dokazuje na temelju ispostavljenih im računa. 

POTPOSREDOVANJE 
Članak 13. 
13.1. Posrednik može prenijeti Ugovor o posredovanju na druge posrednike (pod posrednike) ako je isto dogovoreno s Nalogodavcem u Ugovoru o posredovanju, te će mu predati popis pod posrednika na koje se Ugovor o posredovanju prenosi. 
13.2. Posrednička naknada koja se plaća Posredniku ne može biti veća nego u slučaju kada pod posrednika nema. 

PRESTANAK UGOVORA 
Članak 14. 
14.1. Ako Posrednik i Nalogodavac izričito ne ugovore da ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ugovor se prešutno produžava na isti rok na koji je sklopljen prvotni ugovor. 
14.2. Ugovor o posredovanju može prestati otkazom bilo koje od ugovornih strana u svako doba, ako to nije protivno savjesnosti, uz primjenu otkaza u roku od 3 dana. 
14.2. Nakon prestanka ugovora o posredovanju, Posrednik ima pravo na naknadu u roku od 12 mjeseci, ako ugovorom nije dugačije ugovoreno i u slučaju kada Nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti. 

ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 15. 15.1. 
Sve promjene u pogledu identiteta, adrese ili sjedišta, Posrednik i Nalogodavac dužni su jedan drugoga obavijestiti u pismom obliku odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od nastanka promjene. 
15.2. Za sve što nije utvrđeno ovim Općim uvjetima, primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretninama, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. 
15.3. Za spor koji se ne bi mogao sporazumno riješiti između ugovornih strana, nadležan je sud u Rijeci, ako se drugačije ne ugovori. 
15.4. Ovi Opći uvjeti objavljeni su i na službenoj internetskoj stranici Posrednika i dostupni su u u službenim prostorijama Posrednika. 

U Rijeci, 02. 01. 2013. "Liburnia" vl. Branka Miletta 
LIBURNIA Agencija za promet nekretninama 
Dobriše Cesarića 28, 51000 Rijeka